Privacyverklaring van onze praktijk  

Laatste update: 25-10-2022 

 

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 

 

Onze praktijk 

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.  

 

De plichten van de praktijk 

Fysiotherapie de Meierij is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor fysiotherapeutische zorgverlening; 
  • voor doelmatig beheer en beleid; 
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. 
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. 
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website. 
 • Alle medewerkers binnen Fysiotherapie de Meierijhebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. 
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.  
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. 

 Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. 

 

Uw rechten als betrokkene: 

U heeft de volgende rechten: 

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. 
 • Het recht om kosteloos het eigen dossier (elektronische) in te zien of er een (elektronisch) afschrift van te ontvangen (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). 
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens.  
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier. 
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 
 • Het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien (logging). 
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier.

 Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). 

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 

De medewerkers van Fysiotherapie de Meierij hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).
 

Overdracht van uw dossier 

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut  op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische)  geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut.  De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut. 

 Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.
 

Het verstrekken van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze dienstverlening en de verplichtingen die daaruit voortvloeien.

Onze medewerkers hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Deze partijen vallen onder Nederlandse wet- en regelgeving en zijn ook verplicht om te voldoen aan de AVG (en zijn dus nooit partijen buiten de EU).
Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Uw (huis)arts: Dit is nodig om uw zorgverlening zo optimaal mogelijk te laten zijn. Indien u bezwaar heeft tegen het doorsturen van uw gegevens kunt u dit bij uw fysiotherapeut melden.
 • Uw zorgverzekeraar: Dit is nodig om de door u gemaakte zorgkosten bij uw zorgverzekeraar te kunnen declareren.
 • Andere instanties zoals bijvoorbeeld arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen, letselschadeadvocaten etc.
 • Wij verstrekken uw gegevens alleen aan andere instanties na uw toestemming. Deze toestemming wordt opgenomen in uw dossier.

Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Onderzoeksinstituten: Dit wordt gedaan ivm kwaliteits- en tevredenheidsonderzoeken (beide mede op vraag van de zorgverzekeraars). Als u bezwaar heeft tegen het doorsturen van uw gegevens dan kunt u dit bij uw fysiotherapeut melden.
 • Qualiview: Het klantbeoordelingssysteem wat u een kwaliteitsvragenlijst kan sturen ter beoordeling van de klanttevredenheid (alleen uw naam en emailadres).
 • Landelijke Database Keurmerk (LDK): Hierbij worden uw gegevens geanonimiseerd en samen met de gegevens van patiënten over heel Nederland vergeleken.
 • Zorg1: Hierbij worden uw gegevens geanonimiseerd en samen met de gegevens van patiënten van andere Zorg1 praktijken vergeleken.

Externe partijen waar wij ook mee samenwerken:

 • Physitrack: Voor het eventueel versturen van huiswerkoefeningen via een app.
 • ZorgMail: Voor het veilig versturen van verwijzingen en behandeling verslagen, onderling tussen zorgverleners.

Met genoemde partijen hebben wij een verwerkingsovereenkomst en worden uw gegevens met vertrouwen (en zo mogelijk anoniem) behandeld.